RODO

Co oznacza skrót RODO.

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane.

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO.

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

RODO / GDPR | INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Im. Marka Galińskiego „Podążaj Za Pasją”, ul. Warszawska 192, 25-414 Kielce (KRS 0000520936, NIP 5532516066), zwana dalej Fundacją, jest właścicielem strony internetowej www.fundacjagalinskiego.pl (zwanej dalej Stroną) i przetwarza dane osobowe. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas rejestracji do subskrypcji strony, lub poprzez udział w działaniach prowadzonych przez Fundację (korespondencja, darowizny, wpłaty, zakup cegiełek).

Ponieważ powierzone dane mogą stanowić dane osobowe w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), dlatego naszym obowiązkiem jest zapoznać Panią/Pana z wszystkimi informacjami dotyczącymi ich przetwarzania.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Zarząd Fundacji Im. Marka Galińskiego „Podążaj Za Pasją”, ul. Warszawska 192, 25-414 Kielce, NIP 5532516066, KRS 0000520936

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Fundacji Im. Marka Galińskiego „Podążaj Za Pasją”, ul. Warszawska 192, 25-414 Kielce, lub mailowo: biuro@fundacjagalinskiego.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Fundacji Im. Marka Galińskiego „Podążaj Za Pasją”, ul. Warszawska 192, 25-414 Kielce, lub mailowo: biuro@fundacjagalinskiego.pl

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • Zarząd Fundacji Im. Marka Galińskiego Podążaj Za Pasją w zakresie prowadzenia korespondencji niezbędnej do wykonywania swoich zadań oraz funkcji sprawowanych przez Fundację.
 • dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Fundacji np. w celu realizacji wpłaty czy wysyłki cegiełki charytatywnej. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie, albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • o kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@fundacjagalinskiego.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Fundacji Im. Marka Galińskiego „Podążaj Za Pasją”, ul. Warszawska 192, 25-414 Kielce.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.