Statut

STATUT

Fundacji im. Marka Galińskiego

„PODĄŻAJ ZA PASJĄ”

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja im. Marka Galińskiego „PODĄŻAJ ZA PASJĄ” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Marzenę Osicką

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Drugacz w kancelarii notarialnej w Żywcu ul. Komorowskich w dniu 25-06-2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§6

 1. Celami Fundacji są:

1) wspieranie nauki, kultury fizycznej i sportu,

2) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży,

3) angażowanie młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności  i zainteresowań sportowych,

4) organizowanie imprez sportowych oraz uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez innych,

5) pomoc młodzieży uzdolnionej w kształceniu i w realizacji osiągnięć sportowych,

6) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 1. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

1) działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2)  działalność charytatywna,

3)  propagowanie ochrony i promocji zdrowia,

4)  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

5)  działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6)  organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

7)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

8)  propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

9)  propagowanie turystyki i krajoznawstwa,

10)  propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

11)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

12)  promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

13)  działalność na rzecz ochrony praw dziecka,

14)  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego.
 • współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • wspieranie kształcenia młodzieży.
 • organizowanie imprez propagujących  sport  i promocję zdrowia

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • wpłat 1% podatku od podatników,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

§11

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego,

§12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§13

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. 00.Z

§14

Fundacja prowadzi odpłatną działalność   w zakresie:

 1. 12.Z
 2. 19.Z
 3. 99.Z
 4. 51.Z
 5. 59.B
 6. 31.B
 7. 31.A

§15

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

Władze Fundacji.

§16

 1. Władzami fundacji są:
 • Zarząd Fundacji,
 • Rada Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


Rada Fundacji.

§17

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 8. Członkowie Rady Fundacji

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§18

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§19

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 • kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji,
 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§21

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji przy czym Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej przez Radę.

 1. Członkowie Zarządu:
 • nie mogą być spokrewnieni ani spowinowaceni z członkami Rady Fundacji oraz nie mogą istnieć między nimi zależności z tytułu zatrudnienia,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub pozostali członkowie Zarządu łącznie.

 

Zmiana Statutu

§24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

§25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

§27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Postanowienia końcowe

§30

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie  organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

 

Żywiec, dnia  25.06.2018r.

 

 

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania lub pomysły jak wesprzeć działalność i rozwój Fundacji?.
Skontaktuj się z nami.
Fundacja im. Marka Galińskiego Podążaj za Pasją
ul.Warszawska 192, 25-414 Kielce
KRS: 0000520936
NIP: 5532516066
REGON: 243649028

ul. Warszawska 192
25-414 Kielce

 

 

Zadzwoń do nas:

+48 696 076 768 Michał
+48 502 392 630 Krzysztof